27.01.2017., Дневник, З. Делић

Војвођански паори моћи ће да уз зајам Покрајинског развојног фонда јефтиније купују оранице, а за те кредите обезбеђено је 400 милиона динара. Развојни фонд Војводине објавио је конкурс за доделу кредита за куповину пољопривредног земљишта, који ће бити отворен док се паре не потроше.Моћи ће да конкуришу физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава на територији АП Војводине који имају активан статус газдинства, а износ кредита је од 300.000 динара до 10.000.000. Камата је два до три одсто, рок враћања шест година.

Како се наводи у конкурсу, кредити су намењени куповини пољопривредног земљишта у циљу укрупњавања поседа регистрованих газдинстава. Под пољопривредним земљиштем у смислу тог конкурса подразумева се оно које је у А листу непокретности наведено као њива, воћњак, виноград, ливада или пашњак, као и оно за које је у А листу непокретности одређена врста земљишта – пољопривредно земљиште. Примењиваће се валутна клаузула – за све обрачуне кредита по свим питањима примењиваће се средњи курс евра на дан уплате или исплате.

Каматна стопа износи два одсто на годишњем нивоу за кредите обезбеђене гаранцијом пословне банке и три одсто на годишњем нивоу за кредите обезбеђене хипотеком. Рок враћања кредита је шест година, у оквиру којих је обухваћен грејс-период од 12 месеци.

За куповину пољопривредног земљишта на тај начин неопходно ће бити и сопствено учешће, и то најмање 20 одсто вредности њиве која је предмет куповине.

Ануитети се обрачунавају и плаћају квартално У грејс-периоду квартално се обрачунава и плаћа интеркаларна камата у висини уговорене каматне стопе. За обезбеђење кредита биће потребне личне менице физичког лица – носиоца регистрованог газдинства и гаранција пословне банке или хипотека – заложно право првог реда, или нижег уколико је Фонд једини хипотекарни поверилац на пољопривредном земљишту у корист Развојног фонда Аутономне Покрајине Војводине д. о. о. Нови Сад, чији је минимални однос процењене тржишне вредности и траженог кредита 150 одсто.

Минимални услови који би требало да се испуне су да подносиоци захтева немају доспелих неизмирених обавеза према Фонду, као ни према АП Војводини по кредитима које је одобрио Фонда за развој АП Војводине, а који су Уговором о поверавању послова праћења и наплате потраживања поверени тој институцији. Такође, неће се толерисати дуговања по основу пореза и осталих јавних прихода.

Услов је и да се њиве не купују од власника који нису законски наследници у правој линији или брачних другова. Осим тога, пољопривредно земљиште које је предмет куповине мора бити у пречнику до 50 километара од седишта регистрованог пољопривредног газдинства. Њива се мора пазарити у року од најдуже десет месеци од дана закључења уговора о кредиту.

Основни циљ доделе кредита је обезбеђење новца ради стварања услова за интензивирање пољопривредне производње и подизање нивоа ефикасности и степена конкурентности носилаца индивидуалних пољопривредних газдинстава, наводи се у конкурсу. Све информације и услови кредитирања могу се видети на сајту Развојног фонда Војводине.

Док се паре не потроше

Конкурс је отворен до искоришћења своте планиране за његову реализацију или до доношења одлуке надлежног органа о његовом затварању. Комплетна потребна документација доставља се приликом предаје захтева за кредит у Развојном фонду Аутономне Покрајине Војводине д. о. о. у Новом Саду.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *