Студија -НИШ

Географски положај

Wood and Furniture Industry

УВОД

Полазећи од стратешких опредељења дефинисаних у Стратегији развоја шумарства републике Србије и од уоченог стања и трендова у газдовању шумским и пољопривредним ресурсима на територији града Ниша и шире – Нишавског округа и околних округа југа Србије  пољопривредни и шумски стручњаци Нишавског округа дошли су на становиште да је неопходно предузети хитне мере ради анализе постојећег стања и заустављања уочених негативних трендова, као и ради усклађивања пољопривредне и шумске политике региона са дефинисаним стратегијама Србије и шире, Европе и међународне заједнице.

Овакав став   је у складу са опредељењима дефинисаним у Стратегији развоја шумарства републике Србије којима је предвиђено је да шумарски сектор подстиче унапређење сарадње са осталим секторима (пољопривреда, туризам, итд.), финансијским институцијама и широм јавношћу ради што потпунијег планирања и коришћења осталих потенцијала шумских подручја;

Истовремено у Уставу Републике Србије дефинисано је да се шумским ресурсима газдује се на принципима одрживог развоја, а Стратегијoм развоја Шумарства Републике Србије дефинисана је мултифункционалност шума и дефинисана њихова суштинска важност за економски развој и очување свих облика живота. Дефинисано је такође да се шумски ресурси морају трајно унапређивати и активно користити у циљу постизања  максималне друштвене користи.

Реално уочено стање и трендови у развоју пољопривреде и газдовања шумама на Нишком подручју, посебно у приватном сектору, потпуно потврђују постављена стратешка опредељења.

За почетак предузимања одлучних акција, међутим, постоји низ стратешких разлога и то не само  на националном и регионалном нивоу, већ и на општем – цивилизацијском.

Сведоци смо, наиме, да се људска цивилизација у последњој деценији суочила са неколико цивилизацијских и слободно се може рећи историјских изазова који су је довели на ивицу опстанка и који су довели под знак питања многа цивилизацијска достигнућа која смо сматрали да су освојена једном за увек. Међу њима су кључни смањење резерви фосилних енергената и евидентне климатске  промене услед њиховог неконтролисаног коришћења.  Потреба обезбеђења квалитетних биолошких горива која су климатски неутрална, као и потреба ублажавања климатских промена повећањем апсорпције угљен диоксида путем повећања управо површина под шумама довољан су разлог за предизимање озбиљних мера.

У приоритене стратешке циљеве на локалном нивоу, међутим, спадају и унапређење и очување биодиверзитета дивљих животињских и биљних заједница, обезбеђење квалитетних сировина за покретање погона дрво-прерађивачке и пратећих грана индустрије, очување капацитета подземних вода, диверсификација привредних активности руралних средина кроз стварање услова за покретање услужних делатности у области ловног, рекреативног и руралног туризма  у мешовитим шумско-пољопривредним  подручјима као допринос очувању руралних комуналних заједница и заустављања изразито неповољних демографских трендова.

Ту спада ,такође, и значајно унапређење газдовања приватним шумама које чине скоро половину површина шумских подручја, а на територији града Ниша скоро две трећине, а у којима су присутни проблеми у облику изразито уситњених поседа и нерешених својинских односа, непостојања свести и знања о потреби и начинима одрживог газдовања и развоја шумских подручја.

За остваривање циљева постављених стратегија неопходно је створити и механизме стабилног и одрживог финасирања развојних активности, при чему се осим републичких фондова за ове сврхе морају одвојити и средства локалних пољопривредних фондова. Облици и механизми финансирања из локалних фондова управо и представљају примарно интересовање ове студије.

Почела реализација пројекта заштите шума

Расте спољнотрговински суфицит дрвне индустрије