Уводне напомене > LEADER у Републици Србији >

Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде Републике Србије, маја 2011. године, започело је реализацију пројекта техничке подршке – Подизање капацитета за успостављање и имплементацију LEADER иницијатива у Републици Србији – скраћено „LEADER иницијатива у Србији“ (ЛИС).

LEADER“ jе скраћеница од “Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale“, тј. „Везе између активности руралног развоја“. Као што сам назив говори, то је метод мобилисања и спровођења активности руралног развоја у самим локалним руралним заједницама, пре него што представља готов скуп мера за рурални развој припремљених на вишем нивоу и онда имплементираних на локалу.

LEADER иницијатива у Србији“ је програм финансиран од стране Европске уније и имплементиран од стране конзорцијума, на чијем је челу компанија „Kantor Management Consultants“. Овај пројекат ће у наредне две године омогућити формирање потенцијалних Локалних акционих група и пружити им смернице, обуку, менторство, студије случаја, студијска путовања и осталу потребну подршку. Истовремено, пројекат ће успоставити принципе и координацију на националном нивоу за будућу примену LEADER-а у Србији.

На националном нивоу радиће се на успостављању капацитета Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде за израду и примену потребних правилника, приручника и процедура за имплементацију LEADER програма, у складу са правилима и процедурама ЕУ. На локалном нивоу ће се радити подршка локалним актерима руралног развоја (представници локалне заједнице и волонтерске организације, приватни сектор, локални органи самоуправе и агенције) за:

1) Формирање јавно- приватних партнерстава у циљу успостављања и регистрације Локалних акционих група

2) Функционисање Локалних акционих група, стицање вештина и анимирање активности на одговарајућој територији

3) Имплементацију локалних развојних стратегија

4) Имплементацију пројеката сарадње.

Пројекат: Подизање капацитета за успостављање и имплементацију LEADER иницијатива у Републици Србији (‘Capacity building for the establishment and implementation of a LEADER initiative in the Republic of Serbia’).

_____________________________________