Увод  < Досадашња искуства < Мотивација < Формална  < Неформална едукација

Овим обликом рада на унапређењу знања и вештина пољопривредника у Србији се баве првенствено саветодавне службе у ширем смислу, за чији рад је задужено Министарство пољопривреде.

Саветодавне службе Србије

Према дефинисаним стратигијама развоја пољопривредног саветодавства у Србији, саветодавство има за циљ да решава проблеме људи, т.ј. становништва које се бави пољопривредном производњом или другим облицима руралне економије.

Саветодавство по дефиницији представља пренос технологија и технолошких иновација од истраживачких институција до пољопривредних произвођача.

У најширем смислу саветодавством се у Србији баве следеће институције.

 • ПСС АП Војводине и
 • ПСС централне Србије

(које чине Пољопривредне стручне службе – ПС и Институти), као и ветеринарске станице, приватне фирме и саветодавци, те локалне НВО, које могу послужити као основ за изградњу структуре ПСС. Рад саветодавне службе регулисан је Законом о обављању саветодавних послова у пољопривреди

Министартво пољопривреде, шумарства и водопривреде – МПШВ, заједно са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство АПВ – СП АПВ, обезбеђују законски и финансијски  оквир за развој пољопривредне саветодавне службе. Планирано је дугорочно финасирање у једногодишњим циклусима, уз учешће међународних донатора у почетку. Циљ је да се успостави јасно дефинисана саветодавна служба која ће бити у стању да задовољи потребе произвођача.

Начелно се наглаша да су најважније области рада саветодаваца оне које „доприносе конкурентности на савременим тржиштима“. Као приоритетан начин за постизање овог циља наведена су „примењена истраживања на газдинствима“, као и „кооперативни рад са осталим институцијама и институтима“

За спровођење ових послова задужена је служба која се састоји од 34 окружне службе са 215 саветодаваца. који су по структури  специјалности распоређени на следећи начин

Саветодавци су по структури  специјалности распоређени на следећи начин:

 • ратарско-повртарску производњу (66)
 • сточарску производњу (53)
 • заштиту биља (46)
 • воћарско-виноградарску производњу (30)
 • агроекономију (10)
 • пољопривредну механизацију (4)
 • мелиорације земљишта (4)
 • технологију пољопривредних производа (2)

Координацију, контролу и оцену рада саветодаваца и ПСС спроводи Институт за примену науке у пољопривреди из Београда. Од 2008. године, Институт је  организован као научноистраживачка установа и акредитован као истраживачко развојни институт. У институту је запослено 21 високообразованих стручњака најважнијих области пољопривредне производње.

Оквири деловања Института укратко су следећи:

Координација ПССС

 • учествује у изради предлога Програма рада ПССС
 • израђује јединствену методологију за извршење и евиденцију саветодавних послова (обрасци, софтвер, портал)
 • пружа стручну подршку саветодавцима на терену – по потреби
 • координира едукације саветодаваца
 • објављује стручне публикације и остали саветодавни материјал
 • извештава Министарство пољопривреде

Контрола ПССС

 • редовног вођења евиденције саветодавних активности у
 • писаној и електронској форми
 • рада саветодаваца на пољопривредним газдинствима, директно
 • на терену
 • извођења свих саветодавних послова (директно и телефонским
 • анкетама)

Оцена рада саветодаваца и ПССС

 • на основу остварења предвиђених саветодавних послова, применом бодовне листе, усаглашене са МПШВ и на основу тога рангирају се саветодавци и службе

 Оквири веома амбициозно замишљеног деловања Пољопривредних саветодавних служби Србије (ПССС) укратко су следећи:

 Стручно-едукативни и саветодавни послови

Рад са одабраним регистрованим и осталим пољопривредним газдинствима који се одвија на два начина:

 • директно: доласком саветодавца на пољопривредно газдинство у циљу пружања непосредне стручне помоћи на производним капацитетима газдинства
 • индиректно: доласком произвођача по стручни савет у просторије ПССС; давање савета путем телефона, факса, електронском поштом

ПСС - Ниш

 Организовање и одржавање наставних активности

 • предавања за пољопривредне произвођаче,
 • радионице (едукације уз показне демонстрације)
 • семинари/зимске школе

 Издавање стручних публикација

 • пољопривредни билтени
 • брошуре,
 • плакати,
 • флајери….

Информисање пољопривредних произвођача о мерама аграрне политике

 • промоција и тумачење уредби ВРС
 • на јавним трибинама,
 • предавањима и
 • медијима
 • пружање помоћи при попуњавању потребне документације за остваривање подстицајних мера

Унапређење развоја села и сеоског туризма

 • у сарадњи са локалном самоуправом, прикупљање података о развијености села, постојећем стању и актуелним проблемима, као и могућностима за развој сеоског туризма у циљу унапређења живота на селу.

Рад на формирању удружења, асоцијација и друштвених група на селу

 • у циљу унапређења различитих области пољопривредне производње
 • стварању производа са географским пореклом,
 • пружају помоћ члановима удружења при остваривању субвенција,
 • организују одласке на стручне манифестације, сајмове пољопривреде…
 • учествујуу релизацији пројеката које води удружење

Прикупљање и дисиминација података за Систем тржишних информација у пољопривреди Србије (СТИПС)

 • извештаји са зелених и кванташких пијаца,
 • сточних пијаца, кланица и силоса;
 • пред пролећну и јесењу сетву извештаји о понуди, потражњи и ценама минералних ђубрива, пестицида и семена у малопродаји

Праћење и извештавање о сезонским пољопривредним радовима

 • праћење тока сетве ратарских култура
 • праћење жетве ратарских култура и бербе воћа и грожђа

Прогнозно извештајни послови

 • редовно праћење здравственог стања биљних засада, у циљу уочавања појаве биљних болести и штеточина као и интензитета раста коровских врста
 • обавештавају пољопривредне произвођаче плакатима на видним местима о појави или очекиваном нападу биљних болести и штеточина, као и мерама које треба предузимати да се напади спрече и смањи њихов утицај на приносе

У стратешком и оперативном концепту саветодавног рада Министарство и Закон о обављању саветодавних послова разликују, осим државног, још два могућа организациона облика рада у саветодавству:

Приватне саветодавне службе – Тек неколико приватних саветодавних служби је активно у Србији, а већина је активна на територији Војводине, с обзиром да се ту налазе највећи и најкомерцијалнији произвођачи. Осим добре техничке компетентности, приватни саветодавци имају способност успостављања добрих односа са корисницима услуга. Њихово укључење у саветодавни систем је од потенцијално великог значаја.

НВО имају компаративне предности у одређеним областима саветодавства. Ове организације могу бити веома корисне за мобилизацију – покретање сеоских заједница и развој локалних иницијатива. У светлу приступања наше земље ЕУ, као и ИПА, јачање и развој ових ентитета су од великог значаја. Држава (МПШВ) већ промовише стварање мреже НВО које се баве пољопривредом и руралним развојем. МПШВ ће у почетку координирати и вршити усмеравање активности НВО у пољопривреди и руралном развоју.

Координација и едукација едукаторапредвиђено је постојање још два типа инстутуција.

Као део СТАР пројекта формира се Центар за саветодавне послове и примењена истраживања, који посредује између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, – Секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, саветодавних служби, Удружења призвођача, невладиних организација, локалне самоуправе и Мреже за рурални развој. Из искустава других земаља ова институција се сматра веома важном за координисани рад на развојним програмима у пољопривреди и за њу су предвиђени веома сложени задаци и послови.

 • У сарадњи са МПШВ (СП АПВ) израђује једногодишње и вишегодишње Програме рада саветодавних служби.
 • Обавља, координира и уговара перманентну едукацију-тренинг саветодаваца у сарадњи са домаћим и иностраним истраживачким институцијама и стручњацима.
 • Као центар за издавање стручних публикација за саветодавце и остале заинтересоване кориснике, развија и израђује саветодавни материјал.
 • По потреби, пружају подршку саветодавним службама на регистрованим, одабраним и другим газдинствима, а такође и у  наставним активностима и сарадњи са медијима.
 • Израђује  анализе за ефикасније економско пословање у циљу повећања профитабилности и конкурентности на тржишту, у складу са захтевима ЕУ.
 • Реализује програме примењених истраживања у свим осталим областима пољопривредести.
 • Промовише бржу имплементацију стандарда који се захтевају од ЕУ као и домаћег законодавства и регулатива који се односе на животну средину, здравље људи, животиња и биљака, неге (чувања) животиња и заштиту животне средине.
 • Иницира и пружа помоћ при формирању удружења производјача и обавља тренинг за оснивање нових Удружења.
 • Стручно помаже локалне самоуправе из области пољопривреде и руралног развоја.
 • Сакупља информације и истраживачки материјал из широке лепезе извора. Тако прибављене информације прилагођава и дистрибуира у различитим облицима издаваштва кроз  мрежу саветодавне службе.
 • Даје информације о тржишту, пре свега путем јавних медија, али и преко станица и завода и директно претплаћеним корисницима путем факса или интернета.
 • координира рад саветодавних служби током трајања СТАР пројекта.

Едукативни центри су друга институција предвиђена ка важна караика у систему саветодавног рада и њима је одређен такође низ веома важних улога:

 • врше обуку и тренинг саветодаваца и пољопривредних произвођача из специјалистичких области
 • Едукативне центре бира министарство надлежно за послове пољопривреде између регистрованих научних и образовних институција у предметној области. Изузетно, одлуком министра, функцију центра може вршити и нека од служби уколико испуњава услове прописане овим законом.
 • Едукативни центри врше обуку саветодаваца према Дугорочном програму рада служби, и на основу програма креираних у складу са потребама пољопривредних произвођача у Србији

Едукативни центар мора да испуњава следеће услове:

 • тим стручњака из области из које центар врши едукацију, са звањем магистра или доктора наука, на одговарајућим пословима релевантним  референцама за одређену област,
 • одговарајућу лабораторију, уколико је потребно с обзиром на карактер едукације,огледна добра за демонстрацију у ратарској, повртарској, воћарско-виноградарској и сточарској производњи, уколико је потребно с обзиром на карактер едукације.