Држање крава има два подједнако значајна обележја, као што су производња млека, производња меса и подмлатка за обнову стада. Оба вида производње се одвијају у исто време, па је држање крава сложен процес.

Значајност производње као и неопходност обезбеђења погодних услова држања крава, утицали су на потребу за градњом повољних услова смештаја.

Добри услови смештаја знатно могу допринети повећању производње у оба вида. Да би се могла са сигурношћу очекивати успешност у производњи, неопходно је испунити већину захтева које краве имају, а по питању смештаја. Већина захтева односи се на микроклиматске услове у стајама, простор за лежање исхрану и кретање као и на опрему која се користи у објектима.

Полазни параметри за планирање стаја за краве могу се груписати на следећи начин:

 • одређивање потребног броја места за грла, у зависности од начина држања,
 • правилна локација производног и пратећих објеката,
 • технолошка повезаност свих објеката у оквиру фарме, правилно одређивање потребних капацитета пратећих објеката, а према потребама и динамици коришћења фарме.

Музне краве се могу држати на два начина и то везаним и слободним системом
држања. Ова два начина се међусобно веома разликују.

У стајама са везаним начином држања, грла имају веома ограничену површину и кретање те је нужно обезбедити све процесе који се догађају у стаји на начин који дозвољава систем држања.

Под тим се подразумева правилно решен систем исхране, напајања, лежања, муже и изђубравања у истом простору. Таква појава намеће компромисе на многим местима и радњама, тако да су неке радне операције значајно отежане.

 

 

Објекти у којима се налазе краве због својих специфичности имају врло високе цене градње. Осим тога, код овог система држања, краве готово и да немају могућности било каквог кретања и у таквим условима веома тешко се остварују њихови производни потенцијали.

Овакав систем држања , међутим, има и својих предности од којих треба истаћи
следеће:

 • могућа појединачна нега крава у потпуности, обзиром да су грла везана за једно место,
 • не постоји могућност међусобног повређивања грла,
 • знатно мањи потребан простор по УГ у поређењу са другим системом држања.

Ипак, код новијих стаја или код размишљања за градњом, овај систем не би био за препоруку, изузев за мањи број грла. Код стаја које су већ урађене на овај начин треба размишљати о реконструкцији.

Код слободног држања, краве се крећу у групи, одлазе по жељи до јасала на исхрану, напајање и мужу, лежишта бирају по вољи и у време када им одговара.

 

 

Ипак, овај систем има својих посебних обележја, као што су:

 • поједине функције су одвојене (лежање, исхрана. мужа), тиме се ствара могућност исправке грешака, усклађивање процеса према најновијим техничким достигнућима,

Објекти могу бити јефтиније грађени, без термоизолације, која се изводи само у измузишту,

 • знатно је мање транспортних радова у односу на везани систем и
 • знатно лакше механизовање свих радних операција.

Недостаци оваквог система држања крава су:

 • отежана појединачна контрола грла,
 • потребна знатно већа површина по УГ, али су стаје у градњи јефтиније од стаја у везаном систему.

 

___________________________

___________________________