Увод > IPARD архива > LEADER > Лична карта села Бобовиште > Презентација

Пројекат “4-Х” – пренос искустава САД у руралном развоју

Центри за рурални развој општина и региона

Полазећи од изванредног значаја који политика руралног развоја има за укупни развој и координацију активности у области руралног развоја општина у Нишком региону, чланови Удружења ће обезбедити даље активности у овој области оквиру својих могућности тражећи одрживе организационе моделе рада.

Активности у области руралног развоја наилазе на значајне тешкоће свуда у Србији, али се оне не смеју зауставити јер од њих суштински зависи судбина наших села. Главни разлог тешкоћа на које наилазе активности у области руралног развоја су, осим недостатка пара и погрешан концептуални приступ организацији мреже за рурални развој, као и потпуна формализација рада без јасних циљева и рокова, неусаглашеност са саветодавним активностима регионалних и посебно локалних саветодавних служби и, коначно, некомпетентност појединих локалних координатора.

По нашем мишљењу, успешну реализацију активности у области руралног развоја могу да обезбеде само стручњаци пољопривредних струка уз додатну обуку и адекватну материјалну надокнаду. Они морају бити интегрални део локалних саветодавних тимова који ће сви заједно бити прецизно координисани из једног регионалног центра који, опет, не може водити само један човек. Регинални центар мора да буде састављен од групе експерата и/или руководилаца пољопривредних установа од регионалног значаја, који би формирали Регионални рурални савет чији би задатак коначно био јасна и ефикасна координација свих активности у области пољопривреде и регионалног развоја.

Циљеви рада на руралном развоју

 • Обезбедити приступ информацијама од значаја за руралне средине о политици развоја пољопривреде и села, као и другим државним и европским политикама од значаја за рурално становништва
 • Обезбедити стално информисање и демонстрирање добрих пракси и успешних иницијатива широм Србије, ради стицања знања и подстицаја креативности и нових идеја за искоришћавање и развој постојећих потенцијала за рурални развој на локалном нивоу.
 • Обезбедити пуну равноправност свим руралним срединама општине у смислу коришћења средстава из Фонда за развој пољопривреде.
 • Обезбедити континуирану и одрживу подршку невладином сектору ангажованом на проблемима развоја села са социјалног, економског и еколошког аспекта.
 • Обезбедити стално усавршавање учесника у процесима руралног развоја и унапређење система њеног функционисања, кроз разноврсну едукацију у области методологије рада и спровођењу појединих пројеката од општинског и регионалног значаја.

 

АКТИВНОСТИ ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА у области руралног развоја – град Ниш

Услуге за сеоско становништво

 • Упознавање са европским стратегијама и активностима Министарства пољопривреде.
 • Упознавање са програмом подстицајних мера општине и Министарства пољопривреде
 • Едукација и обука за савремене облике производње
 • Информисање о европским активностима у области пољопривреде и руралног развоја.
 • Помоћ приликом конкурисања за средства из општинског Фонда за развој пољопривреде и аграрног буџета Републике Србије.
 • Истраживање проблема и потреба сеоског становништва и предлагање мера општини и другим заинтересованим субјектима.
 • Подстицање локалних иницијатива за побољшање конкурентности и квалитета живота.
 • Помоћ у припреми и реализацији развојних пројеката

Развојни циљ руралног развоја подразумева убрзање и уједначење развоја руралних средина у општинама и региону, кроз ангажовање, изградњу и унапређење капацитета локалне заједнице и кроз обезбеђење двосмерног протока информација између централног и локалног нивоа.

У свом раду Удружење и његови чланови ће активно сарађивати са општинским Фондовима за развој пољопривреде, пољопривредним стручњацима и свим надлежним службама које за предмет свог рада имају развој руралних подручја региона.

 

Едукација:

1.Партиципативни рад на идентификацији могућности и приоритета у руралном развоју локалне заједнице

2.Информациони системи – подршка руралном развоју