Конкурсни обрасци-фондови   1-2/3-9 > Интернет речници

Чиме да тргујемо?

Зашто улагати у Алексинац?

Страна пословног портала позива на повезивање привредника и пољопривредника, на повезивање понуде и потражње роба и услуга, стручњака из свих области, чије се активности одвијају у руралним подручјима Нишког и околних региона, са корисницима њихових услуга, и свих оних субјеката који на било који начин доприносе стварању доходка и унапређењу пословања и услова живота у овим подручјима.

У циљу унапређења пословања, а у смислу смањења трошкова импута и унапређења пласмана производа са територије региона, општински фондови за развој пољопривреде или/и удружења и задруге би требало да се учлане, нпр. у Бизнис клуб Националног тржишта роба и услуга што ће им омогућити напредну презентацију и наступ на тржишту..

У пословном порталу или неком посебном сајту асоцијације удружења пољопривредника, пољопривредници би могли  да се оглашавају самостално или у оквиру удружења, под условом да њихови производи потичу са регистрованих имања, као и да су  чланови неког од општинских или регионалних удружења са дефинисаним стандардима производње (погледај пример статута удружења „Нишки пастир“).  То не морају бити искључиво пољопривредна удружења, већ било која грана производње или услуга која се одвија у руралним подручјима.

Своју понуду могли би да оглашавају и привредни субјекти са територије Нишавског округа чије пословање на било који начин утиче на стварање доходка или побољшање услова живота у руралним подручјима.

Оглашавање ПОТРАЖЊЕ роба и услуга које би могле да потичу из руралних подручја не би требало ограничавати ни територијално нити на било који други начин .

Пољопривредне произвођаче би при оглашавању требало поделити у пет категорија:

1. Кућна радиност – производња малих тржишних вишкова на регистрованим имањима и у просторијама  регистрованим за одређени вид производње и испуњавају основне прописане стандарде .

2. Самостална комерцијална производња – самостално производе значајне тржишне вишкове на регистрованим имањима, у просторијама регистрованим за одређени вид производње и испуњавају основне прописане стандарде.  (погледај: Контролисано поврће на посебно означеним тезгама)

3. Комерцијална производња у сарадњи са стручним службама – у сарадњи са стручњацима ангажованим путем уговора  или примањем у радни однос производи значајне количине тржишних вишкова, уз поштовање основних прописаних и интерних стандарда  о евиденцији у току производног процеса. Спецификацију производног процеса прилаже уз понуду производа

4.   Сертификована производња

 

5. Органска производња

Да би цела идеја могла да заживи требало би да се заврши постављање основне организационе структуре удружења  пољопривредника , како на општинском , тако и на нивоу регионалних и републичких асоцијација. За то је неопходна и правна и организациона помоћ општина и локалних стручних служби које морају бити обучене за ту врсту подршке, као и нов приступ сарадњи стручних служби, како републичких, тако и општинских. Како се буде развијала и усложњавала понуда производа, створиће се потреба да се формира и један сајт који би играо улогу развијене регионалне услужне базе података.

За напредније облике наступа у пласману удружења би морала да ангажују путем уговора (самостално или на нивоу удружења) пољопривредне стручњаке у чији рад имају поверења, а чија ће им стручност у производњи и рејтинг у стручној јавности донети предност у пласману.

Сертификована и органска производња одвија се по међународним сертификационим правилима која су подржана и нашим позитивним законским прописима.

Тренутно непостојање прерађивачких капацитета за повртарску и воћарску производњу, као и нерешен и потпуно нерегуларан однос већине произвођача млека и млекара,  може се решити само повећањем квалитета производа и поузданом, значајном понудом преко удружења и задруга, као и унапређењем вештина испитивања тржишта, планирања и раног уговарања производње и пласмана, али и инвестирањем у сопствене прерађивачке капацитете. Интерес је свих учесника у ланцу производње да обезбеде сигурност у свом пословању смањујући ризике производње и пласмана на минимум. То и јесте био главни разлог увођења сертификоване производње која све ризике у целом ланцу производње, „од њиве до трпезе“, своди на најнижи могући ниво.